Връщане и замяна

Уважаеми клиенти,

Онлайн магазин Корнерспорт дава възможност, ако не сте напълно удовлетворени от закупения от вас продукт да го върнете в 14 дневен срок от датата на получаване и да получите вашите пари, при условие, че продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

Моля да ни информирате за желанието си да върнете определена поръчка чрез формата за контакти и на тел. 0895485461

 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА:

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата било то с "наложен платеж" или по банков път (дебитна/кредитна)  става с  Easypay или банкова сметка в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на пратката.

Изпратени ( върнати ) пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!

Изпратени пратки с „Български пощи” ЕАД не се приемат.

Условия за връщане:

Продукти подлежащи на връщане са тези, които не са ползвани или преминали никаква обработка /пране, гладене, рязане и други действия нарушаващи тяхната цялост, както и премахване на етикети. Разходите за връщането на продукт(и) са за ваша сметка.

При подмяна на продукт с друг модел или друг размер, куриерските услуги са за сметка на клиента.

Ние щателно оглеждаме нашите продукти преди те да достигнат до Вас, но ако се случи да направите рекламация на стока поради фабричен дефект, в такъв случай ние ще поемем разходите по неговото връщане.

Търговска гаранция

Всички продукти, които се предлагат в настоящия онлайн магазин www.cornersport.eu са с 30 дневна гаранция.

Съгласно чл. 119 от ЗЗП, Мобил 1 ЕООД (ЕИК: 128596016; Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Ямбол , община Ямбол, гр. Ямбол 8600,ул.”Аврен”10 предоставя ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ за ежедневни и спортни обувки, ежедневни и спортни облекла и аксесоари за срок от 30 дни, считано от датата на покупката на съответната стока. ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ може да се предявява по електронен път на e-mail info@cornersport.eu . Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакти или на телефон +359895485461 с подробно описание на проблема

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ задължава Мобил 1 ЕООД да поправи или замени гаранционната стока с друга на същата или по-висока стойност, като в случай на замяна със стока на по-висока стойност, разликата следва да бъде заплатена от Клиента. Срокът за уреждане на рекламациите е съобразно чл. 113 от ЗЗП и е един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. При предявяване на рекламацията клиентът следва да представя получената заедно със стоката ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ и касовата бележка за закупената стока.

Мобил 1 не носи гаранционна отговорност при повреди, възникнали вследствие на неправилна експлоатация и поддръжка.

В случай, че се нуждаете от съдействие се свържете с нас чрез нашите контакти.

Потребителите имат права по чл.чл.  112, 113, 114, 115 и 116 от ЗЗП, а именно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

При възникнали въпроси и препоръки не се колебайте да ни пишете на info@cornersport.eu или чрез формата за контакт.

С удоволствие ще ви асистираме при възникнали въпроси.